موانع قانونی ، ناامنی و ضعف دولت ها : -

خطرات سفر و تجارت به دلیل ناامنی راه ها + عدم اجااهه ماراوده خاارجی

توسط حکام محلی با هدف حمایت اه صنایع داخلی + وابستگی تجارت به رواباط

دولت ها.

2 هزینه های تجارت : -

نبود وسایل حمل و نقل سبب بالا رفتن هزینه تجارت می شد.

=در همان حاضر به دلیل پیشرفت دانا فنای بشار ج وجاود امنیات نسابی

جمقررات بین المللی جراه های مناسب = هزینه تجارت کاه یافته

=تاجر یا بازرگان =افرادی که شغل آنها خرید محصول در مرکز و فروش آن در مناطق مصرف بین المللی است)زیرا تولیدکننده فرصتت و

تخصص و امکانات لازم برای فروش به کشورهای دیگر را ندارد

=تاجران یا باهاریان بین المللی با اطلاع اه باهارهاای کشاورهای دیگار جنیااه

مصرف کنندگان خارجی = کمک شایانی به تولید داخلی و رونق اقتصاد می کنند

=امروزه هر کشور و سازمانی که نیروی متخصص و آموزش دیده بیشتر داشته باشد = در تجارت موفق تر

1 یک سان نبودن منابع و عوامل تولید: -

ایران = نفت و گاز فراوان.

استرالیا = زمین و آب کافی

ژاپن = نیروی متخصص فراوان. در حوزه الکترونیک

2 یک سان نبودن کشورها از نظر دسترسی به فناوری -

دسترسی فناوری جدید و موفقیت در آن = افزای تنوع و افازای

کیفیت و کاه هزینه

3 شرایط اقلیمی متفاوت : -

شرایط تولید محصولات خاص با توجه به تنوع آب و هوایی و شرایط

طبیعی متفاوت

ایران = پنبه ترکیه = فندق و بادام

مزیت نسبی : با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی ، هر منطقه باید کالایی را تولید کند که هزینه ی تولید آن در مقایسه با سایر نقاط کم تر باشد. ●

استان گیلان = برنج کاری

استان فارس = گندم

برزیل = قهوه

مصر = پنبه

تدریس :سیاوش خداشناس شماره جلسه : 51

مقطع و رشته : چهارم انسانی

نام آموزشگاه : خلاق تاریخ جلسه :

صفحه 39 تا 111

بخش 6

در صورت تولید بدون توجه به مزیت نسبی = منابع و سرمایه هدر می رود +با تولید کالای کم کیفیت رفاه جامعه کاهش می یابد

تجارت بین الملل برای تمامی کشورها و موسسات می تواند سودآور باشد اما فقط کسانی برنده اند که ضمن شناسایی قابلیت ها )مزیتت ●

نسبی( فرصت های بین المللی را به خوبی بشناسند و با کار و کوشش و همکاری دوجانبه بین المللی از آن بهره مند شوند

:

-1 تولید کنندگان:

- تولید داخلی نیازمند واردات ماشین آلات و لوازم یدکی است.

- به دلیل محدودیت بازار داخلی ، تولید کنندگان از طریق صادرات به بازار وسیع دست می یابند.

- در نتیجه واردات کالاها به کشور ، تولید کنندگان تلاش بیشتری می کنند و کیفیت کالاهای تولیدی را بالا می برند.

-2 مصرف کنندگان :

- واردات کالاهای خارجی ، امکان استفاده متنوع و ارزان کالاها را به مصرف کننده می دهد.

-کالای خارجی در صورتی می تواند وارد شود که 1=از کالای داخلی ارزان تر و مرغوب تر باشد 2-مشابه آن در داخل نباشد

- صادرات سبب می شود مصرف کننده ارز لازم برای کالاهای ضروری وارداتی را بدست آورد.

تخصص و تقسیم کار ← افزایش حجم تولیدات در جهان ← ارزان تر شدن قیمت کالاها ●

کشورها کالاهای خود را بهتر و ارزان تر و با کیفیت بهتر تهیه کنند.

تولید کنندگان از طریق صادرات ، سود مناسب کسب کنند.

سطح زندگی مردم در کشورهایی که در مبادلات بین الملل شرکت دارند بهبود می یابد.

تمرکز در تولید کالا با مزیت نسبی صورت گیرد

نام کشور ایران مصر کوبا غنا نیجریه برزیل آرژانتین

تولیدد غالب فرش ، پسته پنبه نیشکر کاکائو نفت قهوه محصولات دامی

کشورها در اعمال سیاست تجاری خود بین کشورهای دوست یا شرکا با سایرین یکسان عمل نمی کنند

بازرگانی منطقه ای در جهان براساس قاعده تشکیل اتحادیه یا بلوک تجاری و کاهش موانع و افزایش مبادلات صورت می گیرد. ●

کشورهای اروپایی با تشکیل اتحادیه اقتصادی و انتخاب پول واحد ، بازرگانی کل اروپا به صورت بازرگانی داخلی در آمده اند. ●

-روابط اقتصادی بین کشورها فقط محدود به مبادله کالا نیست بلکه به حرکت نیروی انسانی و سرمایه نیز گسترش می یابد

-جذب سرمایه گذاری خارجی سبب می شود نه تنها پس انداههای داخلای خود

بلکه پس انداههای کشورهای دیگر نیز در رشد و افزای تولید داخلی باه

کارگرفته شود

سیاست تجتاری : سیاست های مختلفی که کشورها برحسب وضعیت اقتصادی اتخاذ مای -

کنند )مثل حمایت اه تولید داخلی با تعرفه وارداتی جتعرفاه گمرکای یاا

حمایت اه سرمایه گذاری خارجی با یارانه و تسهیلات اقتصادی و حقوقی

معمولا کالا و صنایع راهبردی )مثل انرژی و دفاعی( +صنایع نوزاد )مثل فناوری های نوین( در تمام دنیا مشمول حمایت می شود )به دلیتل -

عدم توان رقابتی(